ركورد شماره 3054از مجموع 7457ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201680007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Beheshti Hospital (Zanjan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : زنجان
شهر : زنجان
منطقه شهرداری : 3
نشاني : زنجان، دروازه ارك، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، مركزآموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي
کدپستی : 4513615788
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.zums.ac.ir
شماره نمابر: 33534500
شماره تلفن : 33534500- 024
نشانی پست الکترونیکی : libbeheshti@zums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1316
ساعات کار : 7:30- 14:15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سيده خديجه ابراهيمي، كارشناس ادبيات فارسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : روانپزشكي، پزشكي، روانشناسي باليني، پرستاري، اعتياد
تعداد کل کتابها : 2523 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2012
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 511
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 25 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 55 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 60
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3054از مجموع 7457ركورد جستجو شده