ركورد شماره 1278از مجموع 7457ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-200880224
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران ، كتابخانه مركزي
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Tehran University of Medical Sciences and Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Libray
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، پلاک 7، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
کدپستی : 1417654511
نشاني سایت وب سازمان: http://www.tums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lib.tums.ac.ir
شماره نمابر: 88987964
شماره تلفن : 88987964- 021
نشانی پست الکترونیکی : centlib@tums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1313
ساعات کار : 8-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : دكتر پيام كبيري
تعداد کل کتابها : 118056 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 63600 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1278از مجموع 7457ركورد جستجو شده