ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني كودكان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان) ، کتابخانه
شابکا : IR-203140006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني كودكان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Children's Hospital (Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : هرمزگان
شهر : بندر عباس
منطقه شهرداری : 1
نشاني : استان هرمزگان، بندرعباس، گلشهر شمالی، بلوار امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، بیمارستان کودکان
کدپستی : 7915873665
نشاني سایت وب سازمان: http://www.hums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.kdkh.hums.ac.ir
شماره نمابر: 33662850-51
شماره تلفن : 33662850-51- 076
نشانی پست الکترونیکی : childlib@hums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 7:30 - 22
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سيد رضارضائي عصار، كارشناسي ارشد مديريت
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : اطفال و نوزادان
تعداد کل کتابها : 9117 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 7545
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1572
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 11 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : ۸۰ حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 247 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 119
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده