ركورد شماره 363از مجموع 7607ركورد جستجو شده
بيمارستان قلب (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر) ، کتابخانه
شابکا : IR-200780010
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان قلب (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Heart Hospital (Bushehr University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : بوشهر
شهر : بوشهر
نشاني : بوشهر، خيابان معلم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بيمارستان تخصصي قلب
نشاني سایت وب سازمان: http://www.bpums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://hlib.bpums.ac.ir/
شماره تلفن : 33328805- 077
سال تأسیس کتابخانه : 1391
ساعات کار : 7-14.30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا صفايي، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 616 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 496
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 120
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 0
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 50
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 363از مجموع 7607ركورد جستجو شده