فرم ورود اطلاعات كتابخانه هاي ايران|
 تاریخ آخرین به روز رسانی
نام خاص کتابخانه :      
* نوع کتابخانه : نام کتابخانه به انگلیسی : 
* نام کامل سازمان متبوع :
نام  سازمان  به انگلیسی:   نشاني سايت وب سازمان متبوع:
* نام استان : * نام شهر :
 نام روستا :  نام منطقه شهرداری :
* نشاني :
کدپستی : نشانی پست الکترونیکی :
نشاني سایت وب کتابخانه :
* شماره تلفن : 98+ شماره نمابر: 98+
* سال تأسیس کتابخانه :
* ساعات کار :
* نام ،رشته و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : تعداد كارمندان كتابخانه :
زمینه های اصلی موضوع مجموعه :
* تعداد کل کتابها :
(بر حسب جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  :
تعداد کتابهای چاپی لاتین :
تعداد نسخ خطی :
تعداد كتابها به زبانهاي ديگر :
* تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک :
(به عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک :
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک :
تعداد کل سایر مواد و منابع : تعداد پايان نامه :
نوع مراجعان :
(لطفاً در خط پايين توضيح دهيد.)
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی :
فهرست نویسی تحلیلی :
رده بندی :
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی :
نظام دسترسی به مجموعه :
مساحت كل به متر مربع :
(شامل سالن،مخزن،محل کارمندان و ...)
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه :
دسترسی به اینترنت :
نام و سمت پاسخ دهنده: