*  پرکردن فیلد های ستاره دار ضروری است
فرم درخواست اصلاح شناسنامه كتابخانه ها

در صورتيكه اطلاعات ثبت شده در بانك اطلاعات كتابخانه هاي ايران با اطلاعات كتابخانه شما مغايرت دارد فرم زير را براي رسيدگي و اصلاح آن تكميل نماييد:

 *شابكا:
* نام و نام خانوادگي درخواست كننده
* پست الكترونيكي
* تلفن تماس
* اصلاحات مورد نظر