ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
شابکا : IR-201790011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Zahedan University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Nursing & Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نشاني : استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، میدان مشاهیر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده پرستاری و مامائی
کدپستی : 9816913396
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zaums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://library.zaums.ac.ir
شماره نمابر: 33442481
شماره تلفن : 33442481- 054
نشانی پست الکترونیکی : libinfo@zaums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 7-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سارا مير، كارشناسي ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، مامائي، اتاق عمل
تعداد کل کتابها : 9226 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 8119
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1107
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 12942 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 46 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 700
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده