ركورد شماره 1232از مجموع 7386ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200780005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Bushehr University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : بوشهر
شهر : بوشهر
نشاني : بوشهر، خيابان معلم، روبروي ستاد نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.bpums.com   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://medlib.bpums.ac.ir/
شماره تلفن : 33329630- 077
سال تأسیس کتابخانه : 1391
ساعات کار : 7-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا صفايي، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 11217 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 7406
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3811
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 563 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 150
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1232از مجموع 7386ركورد جستجو شده