ركورد شماره 1095از مجموع 5995ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-201480010
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : استان خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی، طبقه دوم، کتابخانه
کدپستی : 6135733118
نشاني سایت وب سازمان: http://ajums.ac.ir   
شماره نمابر: 33330074
شماره تلفن : 33332036- 061
نشانی پست الکترونیکی : medlib90@ajums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1347
ساعات کار : 8-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فريده رضاييان، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 22106 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 15606
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 6500
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 170 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 50
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 120
تعداد پايان نامه : 3600 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1095از مجموع 5995ركورد جستجو شده