ركورد شماره 954از مجموع 5995ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پرشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
شابکا : IR-201480012
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پرشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Pharmacy
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
منطقه شهرداری : 4
نشاني : استان خوزستان، اهواز، اتوبان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی
نشاني سایت وب سازمان: http://ajums.ac.ir   
شماره نمابر: 33738381
شماره تلفن : 33738546- 061
سال تأسیس کتابخانه : 1354
ساعات کار : 7:30-14:45
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مژده تاجميري، كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 10000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 40 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 925 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 954از مجموع 5995ركورد جستجو شده