ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشكده پرستاري و مامايي قاين (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند) ، کتابخانه
شابکا : IR-201330003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده پرستاري و مامايي قاين (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Qaen College of Nursing & Midwifery (Birjand University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خراسان جنوبي
شهر : قاين
نشاني : استان خراسان جنوبی، قاین، میدان 17 شهریور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی قاین
نشاني سایت وب سازمان: http://www.nrsghaen.bums.ac.ir   
شماره نمابر: 32531733
شماره تلفن : 32531764- 056
سال تأسیس کتابخانه : 1388
ساعات کار : 8-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : داوود رزويني، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 6500 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 30 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 120
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده