ركورد شماره 2780از مجموع 5847ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امام علي (ع)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز) ، کتابخانه
شابکا : IR-200960020
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امام علي (ع)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Ali Hospital (Alborz University of Medical Siences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : البرز
شهر : كرج
نشاني : استان البرز، کرج، سه راه عظمیه ، خیابان ولیعصر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز، مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)
نشاني سایت وب سازمان: http://www.abzums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://bahonar.abzums.ac.ir
شماره تلفن : 32500123- 026
نشانی پست الکترونیکی : parisa.safaei69@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : 7:30-14:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : پريسا صفايي، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، پزشكي، بهداشتي
تعداد کل کتابها : 2250 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1600
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 650
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 35 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 25
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 10
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 92
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2780از مجموع 5847ركورد جستجو شده