ركورد شماره 1097از مجموع 5995ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده توانبخشي ، کتابخانه
شابکا : IR-201480005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده توانبخشي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Rehabilitation
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : استان خوزستان، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده علوم توانبخشی
کدپستی : 61357-3313
نشاني سایت وب سازمان: http://ajums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://frehabilitation.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=5627&Site=frehabilitation.ajums.ac&Lan
شماره تلفن : 33743107- 061
سال تأسیس کتابخانه : 1353
ساعات کار : 7:30-17:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : صديقه طرفي پور، كارشناس كتابداري
تعداد کل کتابها : 12454 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 94 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 736 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، عموم
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1097از مجموع 5995ركورد جستجو شده