ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان. دانشكده تغذيه و علوم غذايي و دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي آرادان ، کتابخانه
شابکا : IR-208070001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان. دانشكده تغذيه و علوم غذايي و دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي آرادان ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Semnan University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Nutrition and Food Sciences & Faculty of Management & Medical Informations of Aradan
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سمنان
شهر : آرادان
نشاني : استان سمنان، شهر آرادان، خیابان پازوکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی آرادان
کدپستی : 3586133461
نشاني سایت وب سازمان: http://www.semums.ac.ir   
شماره تلفن : 34544841- 023
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : 8-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سعيده زرين كمر، فوق ليسانس مديرذيت
تعداد کل کتابها : 2497 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 60
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  خیر
ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده