ركورد شماره 1094از مجموع 5995ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
شابکا : IR-201480006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Nursing & Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : استان خوزستان، اهواز، گلستان، روبروی خیابان اسفند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی
نشاني سایت وب سازمان: http://ajums.ac.ir   
شماره نمابر: 33738331
شماره تلفن : 33738333- 061
نشانی پست الکترونیکی : school.nm1334@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1334
ساعات کار : 7:30-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مريم زاهديان. كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
تعداد کل کتابها : 13345 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 11023
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2322
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 38 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 494 (جلد)
نوع مراجعان : دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، عموم
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پرشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 6
مساحت كل به متر مربع : 400
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1094از مجموع 5995ركورد جستجو شده