ركورد شماره از مجموع 215ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده داروسازي و علوم دارويي ، کتابخانه
شابکا : IR-200480016
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده داروسازي و علوم دارويي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Isfahan University of Medical Sciences. Faculty of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده داروسازی، واحد کتابخانه و اطلاع رسانی
کدپستی : 8174673461
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://pharm.mui.ac.ir/
شماره نمابر: 36680011
شماره تلفن : 37927031- 031
سال تأسیس کتابخانه : 1348
ساعات کار : 8-21
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : دكتر سارا موسوي، دكتراي تخصصي داروسازي باليني
تعداد کل کتابها : 19492 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10845
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 8647
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 181 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 2422 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4
مساحت كل به متر مربع : 1000
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 215ركورد جستجو شده