ركورد شماره 2803از مجموع 5634ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني علي بن ابيطالب (ع)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201790010
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني علي بن ابيطالب (ع)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ali Ibn Abitaleb Hospital (Zahedan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نشاني : استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، مرکز آموزشی و درمانی علي بن ابي طالب (ع)
کدپستی : 9816743111
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zaums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://alihos.zaums.ac.ir
شماره نمابر: 33295596
شماره تلفن : 33295578- 054
نشانی پست الکترونیکی : AliHlibrary@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1383
ساعات کار : 7-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : ميترا محرومي، ليسانس مديريت دولتي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پزشكي
تعداد کل کتابها : 12875 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 8542
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 4333
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 12492 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 246
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2803از مجموع 5634ركورد جستجو شده