ركورد شماره 996از مجموع 5878ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان البرز. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200960015
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان البرز. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Alborz University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : البرز
شهر : كرج
نشاني : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، انتهای خیابان شهید کتوئی زاده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز، دانشکده دندانپزشکی البرز
نشاني سایت وب سازمان: http://www.abzums.ac.ir   
شماره تلفن : 33531614- 026
سال تأسیس کتابخانه : 1393
ساعات کار : 8-16
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : نفيسه آپشك، كارشناسي ميكروبيولوژي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : دندانپزشكي، علوم پايه، پزشكي
تعداد کل کتابها : 2823 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 19 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی (NLM)
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 996از مجموع 5878ركورد جستجو شده