ركورد شماره 1150از مجموع 7386ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
شابکا : IR-201430002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Abadan University of Medical Sciences & Health Services.
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library and Documentation Center
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : آبادان
نشاني : استان خوزستان، آبادان، روبروی فرودگاه بین المللی آیت اله جمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
نشاني سایت وب سازمان: http://www.abadanums.ac.ir   
شماره تلفن : 53365496- 061
سال تأسیس کتابخانه : 1371
ساعات کار : 7:30 - 17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : محبوبه ممتازان، كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : كتب تخصصي رشته هاي پزشكي، پرستاري، هوشبري و اتاق عمل، بهداشت در سه گرايش (عمومي، حرفه اي، محيط)، علوم آزمايشگاهي ، تغذيه
تعداد کل کتابها : 24300 (جلد)