ركورد شماره 2795از مجموع 5995ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني ابوذر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
شابکا : IR-201480007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني ابوذر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Abuzar Hospital (Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
منطقه شهرداری : 3
نشاني : استان خوزستان، اهواز، چهارشیر، خیابان پرستار (توحید)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، بیمارستان ابوذر
کدپستی : 6163614175
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ajums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://haboozar.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=14752&Site=haboozar.ajums.ac&Lang=fa-IR
شماره نمابر: 34444711
شماره تلفن : 4443051-53 (داخلی 613)- 061
نشانی پست الکترونیکی : aradsalehi89@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 8-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مرضيه صالح زاده، كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
تعداد کل کتابها : 9157 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 6623
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2534
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 14 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 4
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 10
تعداد پايان نامه : 264 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، هبئت علمی و پزشکان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2 نفر
مساحت كل به متر مربع : 202
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2795از مجموع 5995ركورد جستجو شده