ركورد شماره 1126از مجموع 7270ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان البرز. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200960017
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان البرز. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Alborz University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : البرز
شهر : كرج
نشاني : استان البرز، شهر کرج، بلوار باغستان، بالاتر از پارک تختی، گلستان یکم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز، دانشکده پزشکی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.abzums.ac.ir   
شماره تلفن : 34317711- 026
سال تأسیس کتابخانه : 1386
ساعات کار : 8-16
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : الهام برغاني، كارشناس ارشد كتابداري
تعداد کل کتابها : 14000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 2 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 50 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 250
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1126از مجموع 7270ركورد جستجو شده