ركورد شماره 514از مجموع 7257ركورد جستجو شده
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لارستان ، کتابخانه
شابکا : IR-202000003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لارستان ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Larestan School of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : فارس
شهر : لار
نشاني : استان فارس، شهرستان لارستان، شهر لار، بزرگراه دکتر دادمان، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لارستان
نشاني سایت وب سازمان: http://www.larums.ir   
شماره نمابر: 52247111
شماره تلفن : 52247110- 071
سال تأسیس کتابخانه : 1366
ساعات کار : 7:30-2:45
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زيور عبداله پور، دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 15603 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
ركورد شماره 514از مجموع 7257ركورد جستجو شده