ركورد شماره 992از مجموع 5878ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان البرز. دانشكده پرستاري ، کتابخانه
شابکا : IR-200960019
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان البرز. دانشكده پرستاري ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Alborz University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Nursing
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : البرز
شهر : كرج
منطقه شهرداری : 6
نشاني : استان البرز، کرج، بلوار باغستان، جنب گلستان یکم، خیابان اشتراکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز، دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی
کدپستی : 3146883811
نشاني سایت وب سازمان: http://www.abzums.ac.ir   
شماره نمابر: 34317711
شماره تلفن : 34317711- 026
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 8-16
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سعيده فخارپور، فوق ليسانس كتابداري پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، فوريت هاي پزشكي، پيراپزشكي،
تعداد کل کتابها : 5700 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 5500
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 200
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 2 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 1
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 1
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 60
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 992از مجموع 5878ركورد جستجو شده