ركورد شماره 991از مجموع 5878ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان البرز. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-200960018
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان البرز. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Alborz University of Medical Siences & Health Services. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : البرز
شهر : كرج
منطقه شهرداری : 5
نشاني : استان البرز، کرج، بلوار باغستان، جنب گلستان یکم، خیابان اشتراکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز، دانشکده بهداشت
کدپستی : 3146883811
نشاني سایت وب سازمان: http://www.abzums.ac.ir   
شماره نمابر: 34643822
شماره تلفن : 34317711- 026
نشانی پست الکترونیکی : librarians2000@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1391
ساعات کار : 8-16
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : معصومه خرم آبادي ، كارشناسي ارشد كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي، بهداشت عمومي، آموزش بهداشت
تعداد کل کتابها : 10700 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 700
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 2 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 130 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 20 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2 نفر
مساحت كل به متر مربع : 150
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 991از مجموع 5878ركورد جستجو شده