ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-201790004
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Zahedan University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نشاني : استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، میدان دکتر حسابی، مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده بهداشت
کدپستی : 9816743175
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zaums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lib.zaums.ac.ir
شماره نمابر: 33295837
شماره تلفن : 33295715- 054
سال تأسیس کتابخانه : 1369
ساعات کار : 7-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا دهدار، كارشناس مديريت آموزشي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت محيط، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي، آموزش بهداشت، اپيدميولوژي، مديريت خدمات بهداشتي درماني
تعداد کل کتابها : 9273 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 7960
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1313
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 13002 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 60
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 12942
تعداد پايان نامه : 100 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندي پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 97
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده