ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-203280009
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Hamedan University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : همدان
شهر : همدان
نشاني : همدان، خیابان مهدیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني استان همدان، دانشكده بهداشت
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsha.ac.ir   
شماره تلفن : 8380574- 0811
نشانی پست الکترونیکی : Librarian.sph@umsha.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 8-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : دكتر منوچهر كرمي، دكتري اپيدميولوژي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط ، آموزش بهداشت ، ارگونومي، اپيدميولوژي، آمار زيستي و مديريت خدمات بهداشتي
تعداد کل کتابها : 13000 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10200
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2800
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 50 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 30
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 20
تعداد کل سایر مواد و منابع : 3000 حلقه کتاب الکترونیک
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 100
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده