ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امين (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480039
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امين (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Amin Hospital (Isfahan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
منطقه شهرداری : 3
نشاني : اصفهان، ميدان شهدا، خيابان ابن سينا، مركز آموزشي درماني امين
کدپستی : 8148653141
نشاني سایت وب سازمان: http://www.amin.mui.ac.ir   
شماره نمابر: 4459002
شماره تلفن : 4459009- 0331
نشانی پست الکترونیکی : amin@mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 63
ساعات کار : ساعات اداري
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : خانم پور آذر، كارشناسي ارشد مديريت
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري ، پزشكي، تغذيه مامايي
تعداد کل کتابها : 2570 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2200
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 370
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 8 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 130
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده