ركورد شماره 1009از مجموع 5666ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-202950009
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : ساري
نشاني : استان مازندران، ساري، کیلومتر 18 خزرآباد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران، دانشكده بهداشت
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره تلفن : 33543619- 011
سال تأسیس کتابخانه : 1371
ساعات کار : 8-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زينب احمدي، كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : آمار زيستي، اپيدميولوژي، ارگونومي، بهداشت حرفه اي، بهداشت عمومي، بهداشت محيط، تغذيه، حشره شناسي
تعداد کل کتابها : 16986 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 22 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 106 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندي پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : تنظيم براساس موضوع
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4
مساحت كل به متر مربع : 400
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1009از مجموع 5666ركورد جستجو شده