ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480025
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Dr.Beheshti Hospital (Isfahan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
منطقه شهرداری : 1
نشاني : اصفهان، پل فلزی، خيابان مطهری، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان، مرکز آموزشی در مانی شهید بهشتی
کدپستی : 8184851153
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
شماره نمابر: 32362191
شماره تلفن : 32367001-5- 031
نشانی پست الکترونیکی : beheshti@mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1369
ساعات کار : 7-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا سماواتيان، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : زنان ، مامايي، نوزادان
تعداد کل کتابها : 2202 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 157 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 53
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده