ركورد شماره 2779از مجموع 5666ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني رازي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران) ، کتابخانه
شابکا : IR-202970001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني رازي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Razi Hospital (Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : قائم شهر
نشاني : استان مازندران، قائم شهر، خيابان يوسف رضا، جنب پل هوايي، مركز آموزشي درماني رازي
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره نمابر: 2218010
شماره تلفن : 22-2218018- 0123
سال تأسیس کتابخانه : -
ساعات کار : 30/7-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : حسين عظيميان، كارشناس ارشد كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : عفوني، پرستاري و مامايي، داخلي، اطفال
تعداد کل کتابها : 3170 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2350
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 820
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 50 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 47
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 3
تعداد پايان نامه :
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندي كتابخانه ملي پزشكي (NLM)
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : بر اساس موضوع
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 120
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
ركورد شماره 2779از مجموع 5666ركورد جستجو شده