ركورد شماره 2767از مجموع 5666ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني بوعلي سينا (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران) ، کتابخانه
شابکا : IR-202950006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني بوعلي سينا (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Bu-Ali Sina Hospital (Mazandaran University of Medical Science & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : ساري
نشاني : استان مازندران، ساري، بلوار پاسداران، نرسيده به ميدان امام خميني (ره)، مركز آموزشي درماني بوعلي سينا
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره تلفن : 3230230- 0151
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 30/7-30/19
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : -
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : اطفال، چشم، پوست
تعداد کل کتابها : 4139 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2080
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2059
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 49 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 25
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 24
تعداد پايان نامه :
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : بر اساس موضوع
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 150
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
ركورد شماره 2767از مجموع 5666ركورد جستجو شده