ركورد شماره 1207از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200480017
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Isfahan University of Medical Siences. Faculty of Management & Medical Informations
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، طبقه سوم
کدپستی : 8174673461
نشاني سایت وب سازمان: http://mng.mui.ac.ir   
شماره تلفن : 37925196- 031
نشانی پست الکترونیکی : library@mng.mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 8-19
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فريده موحدي، كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
تعداد کل کتابها : 21739 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 80 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 95 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1207از مجموع 7459ركورد جستجو شده