ركورد شماره 1254از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-203280007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان ، كتابخانه مركزي
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Hamedan University of Medical Sciences and Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : همدان
شهر : همدان
نشاني : همدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، معاونت تحقيقات و فناوري، مديريت اطلاع رساني ،کتابخانه مرکزی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsha.ac.ir   
شماره نمابر: 38380130
شماره تلفن : 38380293- 081
سال تأسیس کتابخانه : 1366
ساعات کار : ۸-۲۰
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : محمدكريم صابري، دكتري كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي،‌ دندان پزشكي،‌ پرستاري و مامائي، بهداشت،‌ پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 70458 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 50243
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 20215
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 4761 عنوان نشريات الكترونيكي
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، پزشکان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 12
مساحت كل به متر مربع : 2782
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1254از مجموع 7459ركورد جستجو شده