ركورد شماره از مجموع 0ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-201380001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد ، كتابخانه مركزي
نام  سازمان به انگلیسی : Gonabad University of Medical Sciences & Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خراسان رضوي
شهر : گناباد
نشاني : استان خراسان رضوی، شهر گناباد ، حاشیه جاده آسیایی سنتو، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، معاونت تحقیقات و فناوری، کتابخانه مرکزی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.gmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.gmu.ac.ir
شماره نمابر: 57223814
شماره تلفن : 57225082- 051
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 7:30-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مجتبي ازقندي شهري، دانشجوي دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم زيستي، بهداشت، پزشكي، پرستاري ، مامايي، علوم آزمايشگاهي، هوشبري، اتاق عمل
تعداد کل کتابها : 57345 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 55015
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2330
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 13108 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 160
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 12948
تعداد کل سایر مواد و منابع : 32293 عنوان کتاب الکترونیکی، 2457 حلقه لوح فشرده، 73 نوار کاست
تعداد پايان نامه : 577 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : برخی بصورت کلی رده بندی شده است.
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 8
مساحت كل به متر مربع : 3886
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 0ركورد جستجو شده