ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-203380001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ، كتابخانه مركزي
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Sadouqhi University of Medical Sciences and Health Services of Yazd
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : یزد
شهر : يزد
نشاني : یزد، صفاییه، میدان جانباز، خیابان شهید قندی، خیابان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، كتابخانه مركزي
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ssu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.ssu.ac.ir
شماره نمابر: 38224100
شماره تلفن : 31833408- 035
نشانی پست الکترونیکی : centlib@ssu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1380
ساعات کار : 7-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : رضا عليمردان زاده، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 7700 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 100 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 14
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 86
تعداد پايان نامه : 65 (جلد)
نوع مراجعان : کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، دانشجویان، اعضای هیئت علمی دانشگاه
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده