ركورد شماره 1273از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-200780001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ، كتابخانه مركزي
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Bushehr University of Medical Sciences and Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : بوشهر
شهر : بوشهر
نشاني : بوشهر، خیابان معلم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، کتابخانه مرکزی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.bpums.com   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://217.219.116.3
شماره نمابر: 2529630
شماره تلفن : 2529630- 0771
نشانی پست الکترونیکی : centlibrary@bpums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 8 -18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : عبدالرسول خسروي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، كتابداري، تاريخ
تعداد کل کتابها : 22000 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 13000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 9000
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 158 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 60
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 98
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، عموم
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 550
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1273از مجموع 7459ركورد جستجو شده