ركورد شماره از مجموع 22ركورد جستجو شده
مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي) ، کتابخانه
شابکا : IR-400880120
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي) ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Research Institute of Tuberculosis & Lung Diseases (Shahid Behesti University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : پژوهشي و تخصصي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، خیابان شهید باهنر(نیاوران)، انتهای دارآباد، مرکزآموزشی، پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی، دکتر مسیح دانشوری
کدپستی : 1955841452
نشاني سایت وب سازمان: http://www.nritld.sbmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.nritld.sbmu.ac.ir
شماره تلفن : 27122028- 021
نشانی پست الکترونیکی : nritldlibrary@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 24 ساعته
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فهيمه چمياني، كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : دستگاه تنفس، جراحي، اطفال، قلب، بيهوشي، پاتولوژي، راديولوژي، گوش و حلق و بيني
تعداد کل کتابها : 4000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 42 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع :
تعداد پايان نامه : 522 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی :
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 5 نفر
مساحت كل به متر مربع : 250
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 22ركورد جستجو شده