ركورد شماره 271از مجموع 7389ركورد جستجو شده
بيمارستان شهيد بهشتي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201430004
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان شهيد بهشتي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Beheshti Hospital (Abadan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : آبادان
نشاني : استان خوزستان، آبادان، خیابان احمدآباد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان، بیمارستان شهید بهشتی
کدپستی : 6316648371
نشاني سایت وب سازمان: http://www.abadanums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://beheshti.abadanums.ac.ir/Portal/Home
شماره تلفن : 53329400- 061
نشانی پست الکترونیکی : zeinabsaeedi.m@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1398
ساعات کار : 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زينب سعيدي محمد، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 262 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 232
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 30
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : -
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 60
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 271از مجموع 7389ركورد جستجو شده