ركورد شماره 3073از مجموع 7434ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني فارابي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه) ، کتابخانه
شابکا : IR-202420015
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني فارابي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه) ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Farabi Hospital (Kermanshah University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمانشاه
شهر : كرمانشاه
نشاني : كرمانشاه، ميدان ايثار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، بيمارستان فارابي
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://farabi.kums.ac.ir
شماره نمابر: 38260700
شماره تلفن : 38273581- 083
نشانی پست الکترونیکی : farabi@kums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1366
ساعات کار : 8-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : محمد ابراهيم حشمتي ، كارشناس زبان فرانسه
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : روانپزشكي، نورولوژي، اعتياد، فيزيوتراپي
تعداد کل کتابها : 8413 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 6166
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2247
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 238 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : بصورت الفبايي در دفتر ثبت شده است
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3 نفر
مساحت كل به متر مربع : 300
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3073از مجموع 7434ركورد جستجو شده