ركورد شماره از مجموع 40ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امام رضا (ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه) ، کتابخانه
شابکا : IR-202420011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امام رضا (ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه) ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Reza Hospital (Kermanshah University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمانشاه
شهر : كرمانشاه
نشاني : كرمانشاه، سرخه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، مركز آموزشي درماني 515 تختخوابي امام رضا
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://emamreza-kermanshah-hospital.ir
شماره نمابر: 34276298
شماره تلفن : 34276298- 083
نشانی پست الکترونیکی : schehri@kums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1385
ساعات کار : 7:45-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : شهاب چهري، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 16925 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10883
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 6042
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 120 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 160 عنوان پايان نامه، 230 عنوان Ebook
تعداد پايان نامه : 900 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 6
مساحت كل به متر مربع : 700
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 40ركورد جستجو شده