ركورد شماره 3013از مجموع 7434ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ( دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه) ، کتابخانه
شابکا : IR-202420012
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ( دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه) ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Khomeini Hospital (Kermanshah University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمانشاه
شهر : كرمانشاه
نشاني : كرمانشاه، خيابان نقليه، مركز آموزشي درماني امام خميني(ره)
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kums.ac.ir   
شماره نمابر: 7224516
شماره تلفن : 7279789- 0831
نشانی پست الکترونیکی : faranakiri@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1364
ساعات کار : 7:45-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فرانك كريمي، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 3752 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2903
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 849
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 62 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 12
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 50
تعداد پايان نامه : 330 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2 نفر
مساحت كل به متر مربع : 100
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3013از مجموع 7434ركورد جستجو شده