ركورد شماره 2826از مجموع 6106ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480022
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Ayatollah Kashani Hospital (Isfahan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، خيابان آيت الله كاشاني، مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
شماره نمابر: 32335030
شماره تلفن : 32330091- 031
نشانی پست الکترونیکی : libkashani@alborz.mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1333
ساعات کار : 30/7-22
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : علي بهراميان، كارشناسي ارشد
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 5205 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1846
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3359
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 100 حلقه لوح فشرده، 373 عنوان پايان نامه، 2 حلقه فيلم
تعداد پايان نامه : 417 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : به ترتيب تاريخ ورود ثبت می شود.
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3 نفر
مساحت كل به متر مربع : 400
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
ركورد شماره 2826از مجموع 6106ركورد جستجو شده