ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني الزهرا (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480023
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني الزهرا (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Alzahra Hospital (Isfahan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، بلوارصفه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، مرکز آموزش درمانی الزهرا
نشاني سایت وب سازمان: http://www.alzahra.mui.ac.ir   
شماره تلفن : 36202020- 031
نشانی پست الکترونیکی : alzahralib1@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 7:30-24
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا علي نژاد
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 17232 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 11998
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 5234
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 367 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 140
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 227
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 5 نفر
مساحت كل به متر مربع : 400
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده