ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز پزشكي فيض (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480021
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز پزشكي فيض (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Feyz Medical Center (Isfahan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، اول خيابان مدرس، مركز پزشكي فيض
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
شماره نمابر: 34451012
شماره تلفن : 34452031- 031
نشانی پست الکترونیکی : feiz@mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : -
ساعات کار : 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : اشرف گودرزي، ليسانس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : چشم پزشكي، داخلي
تعداد کل کتابها : 2026 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1146
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 880
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 240 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : به صورت دستي، موضوعي مرتب شده است
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 64
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده