ركورد شماره 1092از مجموع 5995ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. پرديس خودگردان ، کتابخانه
شابکا : IR-201480024
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز. پرديس خودگردان ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services. International Campus
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : استان خوزستان، اهواز، میدان خزاعی، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، پردیس خودگردان
کدپستی : 6199117111
شماره نمابر: 35551525
شماره تلفن : 35557144- 061
نشانی پست الکترونیکی : Pardis@ajums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1388
ساعات کار : 7:30-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مريم اتابك، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 20000 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 15000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 5000
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 27 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : بسته
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1092از مجموع 5995ركورد جستجو شده