ركورد شماره 2928از مجموع 7260ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امام خميني(ره)(دانشكده علوم پزشكي اسفراين) ، کتابخانه
شابکا : IR-201150003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امام خميني(ره)(دانشكده علوم پزشكي اسفراين) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Khomeini Hospital (Esfarayen School of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خراسان شمالي
شهر : اسفراين
نشاني : استان خراسان شمالی، اسفراین، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی، معاونت آموزشی، کتابخانه
کدپستی : 9661876981
نشاني سایت وب سازمان: http://www.esfrums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://libhie.esfrums.ac.ir
شماره نمابر: 37229050
شماره تلفن : 37226005- 058
نشانی پست الکترونیکی : hospitallib.imamkhomeini@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1376
ساعات کار : 7-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مرضيه محمد پور
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري، بهداشت
تعداد کل کتابها : 1000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 1 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 0
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 20
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2928از مجموع 7260ركورد جستجو شده