ركورد شماره 2826از مجموع 5919ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني شهيد باهنر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202310008
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني شهيد باهنر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Bahonar Hospital (Kerman University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : كرمان
نشاني : كرمان، مركز آموزشي درماني شهيد باهنر
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kmu.ac.ir   
شماره تلفن : 32235011- 034
نشانی پست الکترونیکی : bahonar@kum.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1362
ساعات کار : خزن 7:30صبح الی 7:30عصر سالنهای مطالعه 7:30الی 24شب
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : عذرا اسدي، ليسانس
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 5215 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3493
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1722
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 82 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : لوح فشرده ژورنال و مقالات: 951
تعداد پايان نامه : 385 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 248
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2826از مجموع 5919ركورد جستجو شده