ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
شابکا : IR-200480024
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Isfahan University of Medical Sciences. Faculty of Nursing & Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده پرستاري و مامايي
کدپستی : 8174673461
نشاني سایت وب سازمان: http://ww.mui.ac.ir   
شماره تلفن : 37927530-1- 031
نشانی پست الکترونیکی : library@nm.mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1347
ساعات کار : 30/7-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : علي نوروزي، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، مامايي، اطاق عمل
تعداد کل کتابها : 26903 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 17630
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 9273
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 11 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 18
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 52
تعداد کل سایر مواد و منابع : 291 عنوان پايان نامه، 400 حلقه لوح فشرده ، 40 ديسكت
تعداد پايان نامه : 520 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندي NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 6 نفر
مساحت كل به متر مربع : 506
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده