ركورد شماره 2852از مجموع 5885ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني كودكان امام حسين (ع)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480045
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني كودكان امام حسين (ع)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Hossein Children's Hospital (Isfahan University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، میدان جمهوری، کیلومتر 10 خیابان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)
کدپستی : 8195163381
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://ehuch.mui.ac.ir
شماره نمابر: 33868286
شماره تلفن : 33866266- 031
نشانی پست الکترونیکی : emamhossein_hospital@mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1391
ساعات کار : 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : نفيسه سينايي پور فرد، كارشناسي علم اطلاعات ودانش شناسي
تعداد کل کتابها : 1500 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 20 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 108 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 60
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2852از مجموع 5885ركورد جستجو شده