ركورد شماره 1080از مجموع 5669ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-201790012
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Zahedan University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نشاني : استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان آزادگان شرقی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده دندانپزشکی
کدپستی : 981769969
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zaums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lib.zaums.ac.ir
شماره نمابر: 33414003
شماره تلفن : 33441824- 054
نشانی پست الکترونیکی : dentistry@zaums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1369
ساعات کار : 7-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : الهه نگهدار، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : دندانپزشكي
تعداد کل کتابها : 11964 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10027
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1937
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 13017 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 75
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 12942
تعداد پايان نامه : 917 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 220
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1080از مجموع 5669ركورد جستجو شده